Jogi nyilatkozat

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Az EliteFinance Team honlapjának (www.elitefinance.hu) vagy bármely oldalának megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!

 

INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért az EliteFinance Team felelősséget nem vállal.

 

SZERZŐI JOG

Az elitefinance.hu (tárhely szolgáltató: Margit András E.V. Levelezési cím : 2336 Dunavarsány, Határ út 31. E-mail: info@webparadicsom.hu) fenntartja a Honlap oldalain lévő valamennyi anyag copyright és trademark tulajdonjogát, és ezen jogokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljes körűen érvényesíti. Az elitefinance.hu ezen a Honlapon található nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, tájékoztató anyagok, szoftver stb. (a továbbiakban együttesen: anyagok) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön a Honlapon elhelyezett eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen Honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi céllal felhasználni. A Honlapon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet, illetve kifejezetten a Honlapon való megjelenést célozzák. Jelen Feltételek bármilyen megszegése esetén Ön automatikusan elveszíti a Honlap használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az elitefinance.hu nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak az elitefinance.hu-tól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása és felhasználása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A Honlapon megjelenő anyagok valamint szolgáltatások jótállás és más felelősségvállalás nélkül kerültek közzétételre.
Az elitefinance.hu nem garantálja, hogy a Honlapon szereplő anyagok, szolgáltatások bemutatása naprakész és teljes körű, nem vállal kötelezettséget azok napi frissítésére, bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Honlapon közzétett anyagokat és szolgáltatások ismertetését, vagy a bennük részletezett termékeket, díjakat és árakat.

 

ADATVÉDELEM

A elitefinance.hu kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Amennyiben Ön a Honlapon keresztül személyes adatot ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat a elitefinance.hu a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve nyilvántartsa és kezelje. Kérésére minden az elitefinance.hu esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

www.elitefinance.hu weboldal üzemeltető VITUS 2011 Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-150461, Cégbejegyzés kelte: 2011.09.26., Adószám: 23531327-2-13, E-mail: info@elitefinance.hu) számára kiemelten fontos a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme. Az oldal üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi szabályzatát, alapelveit, melyet saját maga, mint adatkezelő számára megfogalmaz és kötelezően betart.

A szabályzat célja, hogy meghatározza a VITUS 2011 Kft. adatkezelésének, illetve adatfeldolgozásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A szabályzat minden elemében összhangban áll a vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (Ekertv.), valamint az egyes titokvédelemre (üzleti titok, értékpapírtitok, stb.) vonatkozó szabályokkal.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a jogszabályban előírt határidőig vagy a hozzájárulás visszavonásig tart. A honlap üzemeltetője tehát az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel, a hivatkozott jogszabályi előírásoknak vagy ameddig Ön a hozzájárulását vissza nem vonja.

Adattovábbítás: A VITUS 2011 Kft. soha, semmilyen körülmények között nem adja ki az általa kezelt adatokat jogosulatlan harmadik személyeknek. A VITUS 2011 Kft., ugyanakkor a kezelt adatokat az adatkezelés céljainak teljesítése érdekében stratégiai partnerei, így különösen az OpenOnline Kft. (asz: 24192877-2-08) számára továbbíthatja.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A VITUS 2011 Kft. az adatkezelés során jogosult adatfeldolgozó igénybevételére. Az adatfeldolgozók személyéről az érintetteket jelen szabályzat mellékletében tájékoztatja.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett kérelmezheti a VITUS 2011 Kft. személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

Tájékoztatás kérése: Az érintett kérelmére az VITUS 2011 Kft. tájékoztatást ad a kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az VITUS 2011 Kft., mint adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja.

Helyesbítés: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérelmére a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törlés, Zárolás, Megjelölés: A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; illetve ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az VITUS 2011 Kft., zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A VITUS 2011 Kft., megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az VITUS 2011 Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Tiltakozás: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az VITUS 2011 Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; illetve ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre és tiltakozásra vonatkozó igényeket az info@elitefinance.hu e-mail címen keresztül lehet benyújtani.

 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Esetleges jogellenes adatkezelés esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88611/2015.

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

EGYES ADATKEZELÉSEK

A www.elitefinance.hu portált látogató felhasználók adatainak kezelése.

www.elitefinance.hu honlap böngészése technikai jellegű személyes adatok kezelésével jár.

 

ADATKÉRÉS

A Felhasználó magát a weboldalt bármiféle személyes adat megadása nélkül jogosult használni; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatok megadására kérheti fel az Üzemeltető a Felhasználót:

         név és elérhetőségek, beleértve az e-mail címet

1. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezúton is kijelenti, és a jövőre nézve kötelezi magát arra, hogy ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

         a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;

         a Weboldalon kialakított Kalkulátor használata;

         az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos bővebb információkhoz jutás;

         hírleveleink eljuttatásához;

         belső nyilvántartásához;

         a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;

         a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben veheti fel a Felhasználóval kivéve.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag csak célhoz kötötten használja és kezeli, azokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja. A Felhasználó által megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást (ha az adat rögzítésre került) e-mailben küld a Felhasználó részére.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. (Nem kér Hírlevelet.) Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető adatkezelői férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: n/a) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: n/a), illetve a(z) info@elitefinance.hu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A fentieken túl az Üzemeltető havonta elektronikus levél útján jelentkezik valamennyi érvényes regisztrációval bíró Felhasználónál: ebben tájékoztatja őt a leiratkozás lehetőségéről, ha a Felhasználó a weboldal szolgáltatásait a jövőben már nem kívánná igénybe venni.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Webparadicsom (www.webparadicsom.hu) szervererein tárolja.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a weboldal üzemeltetője megsértette a Felhasználónak a személyes adatai védelméhez való jogát, úgy jogorvoslatért fordulhat, és igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.